fbpx

Algemene Voorwaarden | Teach-In Group

Versie: AVNL_1.0

Datum: 12 Maart 2019

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Teach-In Group B.V., bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 34223871 (Teach-In Group)en haar opdrachtgevers.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Teach-In Group alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Teach-In Group en opdrachtgever worden hierna gezamenlijk aangeduid als Partijen en ieder afzonderlijk als Partij.

 1. Definities

De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hiernavolgende betekenis.

 1. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
 2. Dienst(en):de door Teach-In Group aangeboden dienstverlening op het gebied van interim-docentschap en het beschikbaar stellen van een online platform waarmee scholen en onderwijsprofessionals vacatures kunnen zoeken, plaatsen en daarop kunnen reageren. De precieze en meest actuele omvang van de aangeboden Diensten staat beschreven op de Website.
 3. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van Intellectuele Eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Teach-In Group een Overeenkomst heeft gesloten.
 5. Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen Teach-In Group en Opdrachtgever op grond waarvan Teach-In Group Diensten levert aan Opdrachtgever.
 6. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 7. Schriftelijk: op papier gestelde, gedagtekende en ondertekende correspondentie. Email valt tevens onder deze definitie.
 8. Website:www.teachingroup.nl dan wel sub-domeinen daarvan en andere extensies.
 9. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Teach-In Group, de acceptatie daarvan door de Opdrachtgever en de aldus tussen partijen stand gekomen Overeenkomst. Afwijkingen gelden uitsluitend indien zij Schriftelijk overeen zijn gekomen.
  2. Deze Algemene Voorwaarden bevatten een module voor Software-as-a-Service. Deze is enkel van toepassing voor zover de Dienst betrekking heeft op de SaaS-dienst ‘Teach-In Group Online’. Wanneer deze van toepassing is, hebben de bepalingen in de module, voor zover van toepassing op de te leveren Dienst, voorrang ten opzichte van de overige Algemene Voorwaarden.
 10. Totstandkoming en uitvoering
  1. Voor alle Diensten die door Teach-In Group worden geleverd, kan Opdrachtgever een vrijblijvende offerte opvragen.
  2. Tenzij daarin anders wordt bepaald, staan alle offertes gedurende 30 dagen open voor acceptatie, na afloop waarvan Teach-In Group daaraan niet meer kan worden gebonden.
  3. Acceptatie door Opdrachtgever geschiedt Schriftelijk. Een van de offerte afwijkende acceptatie of een daarin door Opdrachtgever aangebrachte wijziging, bindt Teach-In Group niet totdat de acceptatie daarvan Schriftelijk aan Opdrachtgever is bevestigd.
  4. Met de acceptatie of bevestiging van de offerte, als hiervoor aangegeven, komt de Overeenkomst tot stand.
  5. Deze omvat de hoofdverplichtingen van Partijen, zoals deze nader staan omschreven in de offerte, daaronder begrepen- de omschrijving van de Diensten, de daarvoor geldende prijzen en/of tarieven en de termijnen waarbinnen de Diensten, respectievelijk betaling plaatsvinden.
  6. Teach-In Group zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren in overeenstemming met de eisen, die Opdrachtgever, op grond van de bij Teach-In Group aanwezige kennis en deskundigheid, daaraan redelijkerwijs kan stellen.
 11. Betaling
  1. Opdrachtgever dient voor algehele betaling zorg te dragen binnen de op de factuur vermelde termijn, zonder dat hem daarbij enig beroep op verrekening en/of korting toekomt.
  2. Tenzij in de Overeenkomst een andere termijn is opgenomen en onverminderd de toepasselijkheid van artikel 3 lid 5 van deze voorwaarden, bedraagt de betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum.
  3. Als tijdstip van betaling geldt de datum waarop bijschrijving op de door Teach-In Group aangewezen bankrekening plaatsvindt.
  4. Nadat 60 dagen na factuurdatum zijn verstreken, zonder dat betaling heeft plaatsgehad, komt Opdrachtgever automatisch in staat van verzuim. Onverminderd haar overige rechten op schadevergoeding, maakt Teach-In Group aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente over het verschuldigde vanaf de factuurdatum en op betaling van buitengerechtelijke incassokosten over het verschuldigde, inclusief rente en een en ander overeenkomstig de Wet Incassokosten.
  5. Ingeval van verzuim is Teach-In Group bevoegd om Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling of sommatie in rechte te betrekken, tenzij Opdrachtgever als consument heeft te gelden.
  6. Teach-In Group is gerechtigd, maar niet verplicht, de gehanteerde prijzen, indien het een duurovereenkomst betreft, jaarlijks in januari te indexeren volgens de consumentenprijsindex (CPI) van het voorgaande jaar, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met maximaal het percentage van 4%, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst te beëindigen. Indien het CBS genoemd indexcijfer niet langer hanteert, zal een zoveel mogelijk daarmee vergelijkbaar indexcijfer worden toegepast.
 12. Overmacht
  1. Teach-In Group is niet gehouden tot enige verplichting, in de nakoming waarvan zij buiten haar schuld geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, is verhinderd. In voorkomend geval brengt Teach-In Group Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk Schriftelijk op de hoogte.
  2. Vanaf de datum waarop Teach-In Group Opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld, wordt haar verplichting opgeschort. Zodra de duur van de verhindering een periode van vier weken heeft overschreden, heeft ieder der Partijen de bevoegdheid om de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst was gepresteerd, wordt redelijkerwijs naar verhouding bepaald en aldus afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige nog iets verschuldigd zullen zijn.
 13. Gebreken/tekortkomingen
  1. In geval van een gebrek of een tekortkoming in de door Teach-In Group verrichte Diensten brengt Opdrachtgever Teach-In Group daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte en stelt haar in de gelegenheid om dit te beoordelen en zo nodig te herstellen, alvorens daaraan enig recht te kunnen ontlenen.
  2. Vanaf het moment dat Opdrachtgever dit heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, doch in beide gevallen uiterlijk na verloop van vier weken vanaf de datum van levering van enige Dienst door Teach-In Group, vervalt diens bevoegdheid om zich op dit gebrek of tekortkoming te beroepen.
 14. Aansprakelijkheid
  1. Teach-In Group is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
   1. schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
   2. kosten voor herstelwerkzaamheden om dataverlies te voorkomen;
   3. redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om Teach-In Group er toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
   4. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;
   5. redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
  2. Teach-In Group is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade zoals gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Teach-In Group gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.
  3. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens lid 1 van het onderhavige artikel zal worden uitgekeerd is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst in de afgelopen drie (3) maanden heeft betaald aan Teach-In Group voor de betreffende Dienst (exclusief btw).
  4. De aansprakelijkheid van Teach-In Group wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Teach-In Group onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Teach-In Group ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Teach-In Group in staat is adequaat te reageren.
  5. De beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de vorige leden van het onderhavige artikel komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Teach-In Group.
  6. De toepassing van artikel 6:271 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 15. Ontbinding
  1. Onverminderd haar rechten op schadevergoeding en alle overige rechten en bevoegdheden, die de wet haar toekent, is Teach-In Group bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
   1. Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betaalverplichting, nadat 60 dagen zijn verlopen vanaf het daarin vermelde tijdstip of;
   2. Opdrachtgever in verzuim komt overeenkomstig de betaalverplichtingen in deze voorwaarden;
   3. Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt; in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt; of
   4. de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan door reconstructie of samenvoeging met een andere onderneming.
 16. Intellectuele Eigendom
  1. Voor het geval de Overeenkomst mede ziet op de verlening van gebruiksrechten aan Opdrachtgever van door Teach-In Group ontwikkelde en/of van haar afkomstige programmatuur of andere werken, waarop Intellectuele Eigendom rust, is Teach-In Group bevoegd deze gebruiksrechten op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
  2. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Teach-In Group is het Opdrachtgever niet toegestaan deze werken openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of het gebruiksrecht aan derden af te staan.
  3. Teach-In Group is gerechtigd relevante namen en logo’s van Opdrachtgever te gebruiken voor promotiedoeleinden. Opdrachtgever kan voorwaarden stellen aan de wijze van gebruik of reproductie, welke Teach-In Group stipt dient op te volgen.
 17. Wijzigingen voorwaarden
  1. Teach-In Group mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.
  2. Teach-In Group zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de Website zodat daar kennis van genomen kan worden.
  3. Indien Opdrachtgever een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Opdrachtgever tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Diensten na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.
 18. Overige bepalingen
  1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Teach-In Group gevestigd is.
  3. Indien een bepaling in de Algemene Voorwaarden eist dat een mededeling Schriftelijk moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de Dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
  4. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Teach-In Group is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die Teach-In Group Online of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Module | Teach-In Group Online

Indien de Dienst (mede) betrekking heeft op Teach-In Group Online, geldt voorts het in deze module bepaalde.

De Dienst Teach-In Group Online wordt via het internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf Teach-In Group. Aan het gebruik van Teach-In Group Online zijn onderstaande voorwaarden verbonden.

In het geval van strijdigheid tussen de bepalingen in deze module en de overige Algemene Voorwaarden, hebben de bepalingen uit deze module voorrang.

 1. Definities
 1. Account: het persoonlijke Account welke door Teach-In Group aan Gebruiker ter beschikking worden gesteld met als doel Teach-In Group Online te kunnen gebruiken.
 2. Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, zijnde een school of onderwijsprofessional, die gebruik maakt van de Teach-In Group Online.
 3. Onderwijsprofessional: de Gebruiker die een Account aanmaakt als onderwijsprofessional, met de bedoeling een profiel te creëren op het Platform dat aan Scholen getoond wordt.
 4. Platform: de SaaS-dienst Teach-In Group Online, te bereiken via de website: www.teachingroup.nl.
 5. School: de Gebruiker die een Account aanmaakt als school, met de bedoeling het Platform te gebruiken om in contact te komen met potentiele nieuwe Onderwijsprofessionals/medewerkers.
 6. Updates: wijzigingen en upgrades van het Platform in het kader van het toevoegen van functionaliteiten, ten behoeve van bug-fixing, het verbeteren van de functionaliteit en/of het herstellen van fouten.
 7. Totstandkoming en uitvoering
 1. Om toegang tot het Platform te verkrijgen, dient de Gebruiker een Account aan te maken op het Platform. Voor Scholen kan aanvullende informatie gevraagd worden om vast te stellen dat de School gerechtigd is gebruik te maken van het Platform als School.
 2. De Overeenkomst met de Gebruiker komt tot stand nadat de Gebruiker, zijnde een Onderwijsprofessional, een Account heeft aangemaakt op het Platform.
 3. De Overeenkomst met een School komt tot stand nadat de School een Account heeft aangemaakt op het Platform, de School het op het Platform getoonde/geselecteerde aanbod heeft aanvaard en deze aanvaarding door Teach-In Group per e-mail is bevestigd. Op het Platform staat aangegeven welke bedragen verschuldigd zullen zijn. Hierbij is de op de Website aangegeven omschrijving van het Platform bindend.
 4. Teach-In Group voert de levering van het Platform naar beste kunnen uit onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 5. Gebruik van de Dienst
  1. Gebruikers dienen de toegang tot het Account middels de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient het wachtwoord strikt geheimgehouden te worden. Teach-In Group mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf het Account van de Gebruiker, na aanmelding met gebruikersnaam en wachtwoord, onder leiding en toezicht van de Gebruiker gebeurt. De Gebruiker is dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij schriftelijk bij Teach-In Group is gemeld dat een ander het wachtwoord kent.
  2. Het is verboden Teach-In Group Online te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via het Platform van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
  3. Indien Teach-In Group constateert dat de Gebruiker bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Teach-In Group zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
  4. Indien naar het oordeel van Teach-In Group hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Teach-In Group of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van Persoonsgegevens of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Teach-In Group gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Deze maatregelen bevatten, maar zijn niet beperkt tot, het opschorten van de Dienst en beëindiging van de Overeenkomst.
  5. Teach-In Group is te allen tijde gerechtigd om, indien dit naar de mening van Teach-In Group noodzakelijk is, Gebruikers van het platform te verwijderen en gegevens ontoegankelijk te maken.
  6. Teach-In Group is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Teach-In Group gerechtigd om de naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van de Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat de Gebruiker inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
  7. Teach-In Group kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op de Gebruiker verhalen. De Gebruiker vrijwaart Teach-In Group van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.
 6. Betaling
  1. De in deze bepaling genoemde betalingsvoorwaarden zijn enkel van toepassing op Scholen. Aan het gebruik van het Platform door Onderwijsprofessionals zijn geen kosten verbonden.
  2. Aan het gebruik van het Platform is, een vergoeding per maand, jaar of per vacature verbonden. Deze vergoeding dient steeds vooraf te worden voldaan. Een specificatie van de kosten staat op het Platform beschreven binnen de accountomgeving van de School.
  3. Betalingen kunnen op het Platform worden verricht via iDeal, door middel van een digitale factuur of volgens overige betaalinstructies op het Platform.
  4. Omdat het Platform direct geleverd wordt, en wel op uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.
  5. Indien betaling langer uitblijft dan 30 dagen nadat deze verschuldigd is, is Teach-In Group gerechtigd de toegang tot het Platform op te schorten. Teach-In Group is voorts gerechtigd toegang tot het Platform te staken en het Account te verwijderen indien betaling langer dan twee (2) maanden uitblijft.
 7. Privacy
  1. Tijdens normaal gebruik van het Platform zullen Gebruikers, met name Gebruikers zijnde Onderwijsprofessionals, Persoonsgegevens in het Platform brengen. Teach-In Group verwerkt deze gegevens zorgvuldig en wil Gebruikers de mogelijkheid geven om op ieder moment controle uit te kunnen oefenen over de zichtbaarheid van deze gegevens.
  2. Gebruikers zijnde Onderwijsprofessionals, gaan ermee akkoord dat het persoonlijke profiel dat gecreëerd wordt kan worden getoond aan andere Gebruikers binnen het Platform kan worden beoordeeld.
  3. Gebruiker kan ten alle tijde een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, wijziging of afscherming van zijn persoonsgegevens richten aan Teach-In Group. Daarnaast is het mogelijk om via de Account-omgeving binnen het Platform de zichtbaarheid van de gegevens aan te passen.
 8. Beveiliging
  1. Teach-In Group zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de Persoonsgegevens).
  2. Teach-In Group zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, passend is.
 9. Beschikbaarheid en onderhoud
  1. Teach-In Group spant zich in om de Dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
  2. Teach-In Group onderhoudt Teach-In Group Online actief en voert regelmatig Updates uit. Indien onderhoud of Updates naar verwachting leiden tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Teach-In Group trachten dit in de nachtelijke uren (tussen 23:00 en 07:00 uur lokale tijd) uit te voeren. Dergelijke werkzaamheden worden zo mogelijk vooraf aangekondigd. Werkzaamheden in verband met calamiteiten kunnen op ieder moment plaatsvinden en worden niet vooraf aangekondigd.
  3. Teach-In Group mag van tijd tot tijd de functionaliteit van het Platform aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties van de Gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist Teach-In Group zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. Teach-In Group zal bij ingrijpende wijzigingenminstens dertig dagen van tevoren melden welke aanpassingen zij van plan is door te voeren.
 10. Intellectueel Eigendom
  1. Het Platform, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op het Platform is het Intellectueel Eigendom van Teach-In Group of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte toestemming van Teach-In Group, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
  2. Gebruiker verkrijgt met betrekking tot het Platform een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst.
  3. Informatie die de Gebruiker opslaat of verwerkt via het Platform is en blijft eigendom van de Gebruiker. Teach-In Group heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor het Platform, rapportages, benchmarks, statistische-en analyse doeleinden inclusief toekomstige aspecten daarvan. De Gebruiker kan dit gebruiksrecht intrekken door de Overeenkomst te beëindigen.
  4. Indien de Gebruiker informatie verstuurt naar Teach-In Group, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft de Gebruiker haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor het Platform.
  5. Teach-In Group zal geen kennisnemen van gegevens die de Gebruiker opslaat en/of verspreidt via het Platform, tenzij dit gebruikt wordt voor de dienstverlening, inclusief overige en toekomstige diensten, of Teach-In Group daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dit laatste geval zal Teach-In Group zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
 11. Duur en opzegging
  1. De Overeenkomst gaat voor Gebruikers zijnde Onderwijsprofessionals in zodra deze voor het eerst gebruik maakt van het Platform en loopt tot opzegging van het Account, op verzoek van de Onderwijsprofessional dan wel op initiatief van Teach-In Group.
  2. De Overeenkomst gaat voor Gebruikers zijnde Scholen in zodra deze voor het eerst gebruikt maakt van het Platform en loopt tot opzegging van het Account en de daarmee geassocieerde betaalverplichtingen, op verzoek van de School dan wel op initiatief van Teach-In Group. Voor zowel Teach-In Group als de School geldt een opzegtermijn van 30 dagen, gerekend vanaf het moment van opzegging.
  3. Teach-In Group kan de Overeenkomst tevens beëindigen indien Gebruiker gedurende zes maanden niet heeft ingelogd. Teach-In Group zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan het Account gekoppeld is.
  4. Op verzoek en tegen meerprijs kan Teach-In Group een kopie van de opgeslagen data verschaffen in een voor deze sector gebruikelijk formaat. Informeer naar de mogelijkheden en kosten.

Privacy- en Cookie Statement Teach-In Group

Dit Privacy- en Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op 28 April 2021.

Via de website www.teachingroup.nl worden persoonsgegevens verzameld en worden er cookies geplaatst. Wij hebben dit Privacy- en Cookie Statement opgesteld om aan te geven dat wij de privacy van alle persoonsgegevens waar we binnen Teach-In Group mee in aanraking komen, zeer serieus nemen. Om deze reden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit, in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Het onderstaande zet uiteen hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot de website;
 • het onderhouden van contact;
 • het aanbieden van een database met potentiële medewerkers voor scholen;
 • het bieden van de mogelijkheid om op vacatures te reageren;
 • het uitvoeren van assessments;
 • het beoordelen en reviewen van het functioneren van docenten;
 • het beschikbaar stellen van testimonials van docenten die via Teach-In Group werken;
 • het toesturen van onze nieuwsbrief indien u ons hiervoor toestemming heeft gegeven;
 • het aanmelden voor evenementen van Teach-In Group;
 • het benaderen van partijen voor aanverwante diensten van Teach-In Group;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten; en
 • het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of te delen via sociale netwerken.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Categorieën persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in dit Privacy- en Cookie Statement genoemde doeleinden, voor zover relevant voor de diensten waarvan u gebruikmaakt:

 • naam;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • geslacht;
 • naam school;
 • het BRIN nummer van de scholen;
 • diploma’s en bevoegdheden;
 • vakken waarin u lesgeeft;
 • soort onderwijs waarin u wenst les te geven;
 • beschikbaarheid voor werkzaamheden;
 • werkregio;
 • CV;
 • motivatie;
 • beoordelingen van het functioneren van docenten;
 • resultaten van assessments;
 • toelichtingen die u geeft in een vrij veld in een contactformulier;
 • evenementen van Teach-In Group waaraan u wenst deel te nemen;
 • testimonials die u in kunt sturen wanneer u via Teach-In Group heeft gewerkt (deze worden met uw toestemming gepubliceerd, met vermelding van uw naam, vakgebied en de school waar u werkt); en
 • vragen die u stelt via een contactformulier.

Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken omdat wij met u een overeenkomst hebben, of omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Database docenten

Met uw toestemming maken we uw naam, vakgebied, beschikbaarheid, CV, (optioneel) beoordelingen en overige relevante gegevens beschikbaar voor scholen die bij ons een account hebben. Zij kunnen u dan vinden wanneer zij zoeken naar potentiële werknemers. U kunt er op elk moment voor kiezen om de beoordelingen, of uw volledige gegevens, uit de database te laten verwijderen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk. Gegevens die u ons toezendt via een contactformulier of e-mail bewaren wij zolang als nodig is of uw vraag of verzoek volledig af te handelen. Wij houden uw persoonsgegevens beschikbaar voor potentiële werkgevers voor de duur van de overeenkomst die we met u hebben.

Vertrouwelijkheid & gegevensverstrekking aan derde partijen

Alle gegevens die op deze site worden verzameld, of tot ons komen via de gebruikers van onze producten en diensten, zullen wij vertrouwelijk behandelen. De gegevens worden doorzoekbaar gemaakt voor scholen die bij ons een account hebben. Wij zullen deze gegevens niet op een andere manier openbaar maken of aan derden verstrekken tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst die we met u hebben, of wij dit op basis van de wet mogen of moeten. De informatie die u geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Wanneer dit nodig is om onze diensten te kunnen leveren, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan door ons ingeschakelde ICT-dienstverleners.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen de volgende beveiligingsmaatregelen:

• logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;

• fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;

• automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;

• encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;

• organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;

• beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;

• doelgebonden toegangsbeperkingen.

Nieuwsbrief

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven voor het ontvangen van een van onze nieuwsbrieven, dan kan deze gebruikt worden om u te informeren over de betreffende activiteiten van Teach-In Group. Als u hier geen prijs meer op stelt, kunt u zich via een link in de nieuwsbrief afmelden.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (waaronder een pc, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt, waarbij informatie op het apparaat wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd), om:

 • de functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
 • het delen van bepaalde inhoud via sociale media.

Let op: de privacy policy van derde partijen kan regelmatig wijzigen.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Analytics cookies

We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring.

Social media cookies

Naast de hierboven genoemde technische, functionele en analytische cookies, kunnen wij cookies gebruiken die het mogelijk maken om bepaalde inhoud te delen op sociale media:

 • Twitter Button;
 • Twitter Syndication;
 • Facebook;
 • LinkedIn;
 • Instagram.

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Websites van derden

Dit Privacy- en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Ook heeft u het recht om tegen een verwerking bezwaar te maken, of te verzoeken om beperking van de verwerking. Dit verzoek kunt u indienen via de contactgegevens onder aan deze privacy- en cookieverklaring.

Wijzigingen in dit Privacy- en Cookie Statement

Teach-In Group behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy- en Cookie Statement. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig dit Privacy- en Cookie Statement, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mocht u na het lezen van dit Privacy- en Cookie Statement nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op de website.

Chat openen
💬 Hulp nodig? Stuur ons een bericht.